(1)

درەختێك ئەناسم

لە هەرچی سێبەرە ماندووە،

یاخی تر لە جاران،

شەكەتتر لە رێبواری ئێستا

جادە پەلكێشی داهاتوو دەكات.

                

(2)

رێبوارێك پڕیەتی لە تاقەتی جادە و

نە بڕانەوەی سەفەری نەهات،

نە درەخت داڵدەیەتی و

نە تاقەتی جادە دەیگەیەنێتە

كۆتایی سەفەر

                             

(3)

جادە هەراسانی هەنگاوە و

رێبوار پەلكێشی دەرخت،

جادە یانی زیڕۆحی پلیكانی زەوی،

بۆ سەفەری دوو هەنگاو ئەولاتر لە گەردوون،

درەخت یانی ترس لە سێبەر،

رێبوار یانی پڕاوپڕ لە تاقەتی پڕووكانی جادە و سەفەر.

 

1ی رەزبەری 1391