رۆژێكی رەش
تەورێكی كول،
بە لوورە لوور، خۆی كوتا بەناو 
بێشەڵانی شێعرەكانما،
لق‌و پۆپی هەموو وشە یاخیەكانی هەڵپاچی.
كەوتمە گریان، بەكوڵ گریام،
وشەیەكی لق‌و پۆ بڕاو گوتی:
مەگری، مەگری
لەگەڵ تۆمە،
ئەو تەورەی وامنی لەت كرد،
دەسنەی پشتی پیتی خۆمە.